SK
USA   |   UK   |   IT   |   DE   |   AT   |   CZ   |   SK

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Týmto ako dotknutá osoba beriem na vedomie, že moje osobné údaje budú po poskytnutí spracúvané v informačnom systéme prevádzkovateľa:

TOP JEWELS s.r.o.
Sídlo: Nová 688/22, Sobrance 073 01
IČO: 44 559 097
Zápis: Obchodný register OS Košice I, Odd.: Sro, Vložka č. 23012/V
Zastúpený: Ján Pčolár, konateľ spoločnosti

(ďalej len ako „Prevádzkovateľ“).

Ako dotknutá osoba týmto udeľujem výslovný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu ako sú uvedené v tomto
formulári poskytnutých Prevádzkovateľovi podľa §13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov na účel:
realizácie spätného kontaktu zo strany Prevádzkovateľa, a to po dobu do odvolania tohto súhlasu, inak na dobu do 3 rokov pre účel
archivácie podľa osobitného zákona a v prípade, ak bude zrealizovaný právny vzťah medzi klientom a prevádzkovateľom, doba
archivácie bude 10 rokov v súlade s osobitným zákonom. Oslovovanie môže prebiehať prostredníctvom e-mailového alebo
telefonického kontaktu.

Potvrdzujem, že som bol/a poučený/á Prevádzkovateľom, že svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať (písomne na adresu sídla Prevádzkovateľa
alebo e-mailom na jeho e-mailovú adresu, event. prostredníctvom formulára zverejneného na tejto webovej stránke Prevádzkovateľa). Odvolanie
súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.
Ako dotknutá osoba zároveň potvrdzujem, že moje osobné údaje poskytujem dobrovoľne, bez nátlaku, a že všetky osobné údaje sú pravdivé,
správne, aktuálne a úplné.

Ako dotknutá osoba pri vyhlasujem, že v prípade ak Prevádzkovateľovi poskytujem osobné údaje iných osôb, že som k tomu oprávnený a mám
k tomu ich výslovný súhlas. Zároveň potvrdzujem, že som tieto osoby oboznámil/a s informáciami o spracúvaní ich osobných údajov a Pravidlami
ochrany osobných údajov, resp. ich oboznámim najneskôr do jedného mesiaca po poskytnutí týchto osobných údajov Prevádzkovateľovi.
Zaškrtnutím tohto políčka zároveň potvrdzujem, že mám viac ako 16 rokov.